Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser
Fleximark tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers (VI) allmänna leveransbestämmelser NL09 för leverans inom Sverige, Norge, Finland och Danmark. Beställningar gjorda i webshopen kan endast levereras inom Sverige.

Priser
Angivna priser i Fleximarks prislistor är nettopriser och gäller exklusive moms. Vid valutaförändringar samt övriga förändringar utom Fleximarks kontroll
förbehåller Fleximark sig rätten till prisjustering. Ej lagerförda artiklar samt artiklar som beställs via vår e-Shop, säljs endast i hela förpackningar.

Betalning
Betalning sker via fakturering. Betalning ska, där ej annat är avtalat, vara Fleximark tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning
efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Eventuell anmärkning mot faktura ska göras skriftligen senast tolv dagar från
fakturadatum till faktura.se.fln@lapp.com På alla nya företagskunder genomför Fleximark en kreditupplysning (UC).

Leveransvillkor
Samtliga order i Fleximarks e-Shop levereras med DHL Freight. Normal leveranstid 1-3 dagar för lagerförda artiklar. Ej lagerförda artiklar levereras
vanligen inom 3-5 dagar, längre leveranstider kan dock förekomma.

Ändring/avbokning av beställning
Du kan ändra i eller avbeställa din beställning fram till att din beställning har börjat behandlas (plockas, packas och sändas). Om du önskar justera
något i din beställning, kontakta kundservice via order.se.fln@lapp.com eller via telefon: 0155-777 90.

Produktändringar
Gällande produktspecifikation återfinns i Fleximarks e-Shop. I de fall väsentliga produktförändringar sker med bibehållet artikelnummer är Fleximark
skyldig att informera köpande kunder om denna förändring. I de fall Fleximark insett eller borde ha insett att ändring kunnat vålla stor olägenhet, äger
kunden rätt att häva köpet.

Ingen vidareexport till Ryska federationen

 1. [Importören/Köparen] får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, till Ryska federationen eller för användning i Ryska federationen några varor som tillhandahålls under eller i samband med detta avtal som faller inom ramen för artikel 12g i rådets förordning (EU) nr 833/2014.
 2. [Importören/Köparen] ska göra sitt bästa för att säkerställa att syftet med punkt 1 inte omintetgörs av någon tredje part längre ner i den kommersiella kedjan, inklusive av eventuella återförsäljare.
 3. [Importören/Köparen] ska inrätta och upprätthålla en adekvat övervakningsmekanism för att upptäcka beteende från tredje part längre ner i den kommersiella kedjan, inklusive av möjliga återförsäljare, som skulle motverka syftet med punkt 1.
 4. Alla skyldiga överträdelser av punkterna 1, 2 eller 3 ska utgöra ett väsentligt brott mot en väsentlig del av detta avtal, och [Exportören/Säljaren] ska ha rätt att söka lämpliga gottgörelser, inklusive men inte begränsad till:
 • omedelbart uppsägning av detta avtal av skälig orsak; och
 • ett vite på 10 000 Euro för respektive beställning, medan [importören/köparen] uttryckligen tillåts bevisa att en skada antingen inte har inträffat eller är väsentligt lägre än straffavgiften.
 1. [Importören/Köparen] ska omedelbart informera [Exportören/Säljaren] om eventuella problem med att tillämpa punkterna 1, 2 eller 3, inklusive alla relevanta aktiviteter från tredje part som skulle kunna motverka syftet med punkt 1. [Importören/Köparen] ska tillhandahålla [Exportören/Säljaren] information angående efterlevnad av skyldigheterna enligt punkt 1, 2 och 3 inom två veckor från den enkla begäran om sådan information.

Returbestämmelser
Följande gäller för att Fleximark ska behandla eventuellt returgods:

 1. Endast sådana returer för vilka Fleximark kan ställas till ansvar, såsom felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för köparen.
 2. Övriga returer måste godkännas av Fleximark. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella justeringsarbeten och omembalering
  krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagerförda artiklar är 30 %.
 3. Vid eventuell retur måste returnummer medfölja godset. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av Fleximark. För information om
  returhantering, se nedan.

Returhantering
Vid eventuella returer beakta följande:

 1. Kontakta Fleximark kundservice för returhantering.
 2. Fleximark utfärdar returinformation med returnummer som ska medfölja det returnerade godset.
 3. Retur utan returnummer accepteras ej utan produkten återsändes då med obetald frakt.

Fleximark AB godkänner returer då följande kriterier är uppnådda:

 • Varan ska vara lagerlagd hos Fleximark.
 • Varan ligger i obruten originalförpackning (i förekommande fall).
 • Varan är fri från smuts, fukt, åverkan och annan yttre påverkan som gör att varan inte kan säljas vidare utan merarbete för Fleximark.
 • Varan har förvarats inomhus.
 • Varan ska finnas kvar i Fleximarks sortiment.
 • Varan ska inte vara föremål för nya direktiv, godkännanden etc. som gör varan osäljbar för Fleximark.
 • Fleximark kan ställas till ansvar på grund av felexpediering eller fabrikationsfel.

Personuppgifter
Fleximark är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till Fleximark. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra
åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter som är anpassade för dig (erbjudanden, kataloger/broschyrer etc.).
För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag, till våra samarbetspartners och leverantörer, i
vissa fall även utanför EES-området. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig i de fall du gör en reklamation, detta för att tillhandahålla
den service du förväntar dig av oss. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig,
ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår Kundservice.

Kontakta & Följ oss

E-post: info.se.fln@lapp.com eller ring: +46 0155-777 90